Leiebetingelser Torget i Mathallen Oslo

1)
Leiearealet kan ikke benyttes til annet formål enn det som er avtalt, og videre framleie av arealer er ikke tillatt. Kun leietaker i h.h.t denne kontrakt kan benytte arealet i avtaleperioden.

2)
Leietaker kan ikke, uten annen avtale, produsere eller varme mat som krever avtrekk.  Leietaker har rett til å servere mat og bærer i den forbindelse all risiko forbundet med nødvendige tillatelser. Utleier forbeholder seg retten til å stenge av arealet dersom dette ikke overholdes.

3)
Leietaker står fritt til å innrede arealet sitt tilpasset sin aktivitet. Det skal dog ikke etableres vegger/roll-up eller annet høyere enn 140 cm.

4)
Det skal ikke brukes egne lys uten særlig tillatelse. Det skal heller ikke brukes lyd uten særlig tillatelse.

5)
Leietaker kan ikke, uten særskilt avtale, ha lengre åpningstider enn kjernetiden i Mathallen på leiearealet.

6)
Totalprisen er en pris basert på arealutleie. Utleier gir ingen garantier knyttet til trafikktall, omsetningsnivåer, lyd og lysforhold, andre arrangementer i hallen etc.

7)
Vulkan Booking AS innehar skjenkebevillingen for hele torgarealet. All omsetning av alkohol på arealet skal kun skje via Torget Bar. Dette skal særskilt avtales.

8)
Leietaker er forpliktet til å følge norske lover og forskrifter knyttet til sin næringsvirksomhet. Dette gjelder alle pålegg og retningslinjer fra Mattilsynet, men også lovverk knyttet til bokføring, momsregister o.l.

9)
Ankomst- og avreisetidspunkt er etter avtale. Leietaker plikter å ta med seg alle sine tilhørigheter etter endt arrangement. Utleier forbeholder seg retten til å fjerne leietakers tilhørigheter for leietakers regning dersom leietaker ikke har oppfylt plikten.

10)
Leie av arealet gir ingen øvrige rettigheter til markedsføring i eller utenfor Mathallen. Leietaker står fritt til å markedsføre sitt arrangement i Mathallen i egne kanaler, herunder benytte Mathallens varemerker i den forbindelse. Utleier står fritt, men har alle rettigheter til å markedsføre aktiviteten i egne kanaler.

11)
Arealene skal ryddes umiddelbart etter bruk. Leietaker plikter å sette møbler tilbake der de var ved overtagelse av arealet. Dersom arealene er mer en normalt skitne, dvs. at der er sølt på gulv eller leid inventar, plikter leietaker til å vaske dette. Dersom dette ikke gjøres, vil utleier sørge for ekstra vask for leietakers regning.

12)
Leietaker er selv ansvarlig for all nødvendig forsikring av eget inventar, varer, og virksomhet. I tillegg er leietaker selv ansvarlig for alle tilkoblinger til strøm/vann/avløp og skade på slikt utstyr som skyldes leietaker behandling av dette utstyret.

13)
Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealet er et åpent areal som ikke lar seg låse av. Leietaker må derfor ta nødvendige forholdsregler i forhold til dette.

14)
På et generelt grunnlag oppfordrer vi leietaker og dens gjester til å vise hensyn til andre leietakere og øvrig publikum i Mathallen.

15)
En eller begge av partene fraskrives ethvert ansvar for arrangementet og denne kontrakt gitt påvirket av hendelser utenfor partenes kontroll som hindrer gjennomføringen av arrangementet (herunder, men ikke uttømmende; flom, krig, opprør, naturkatastrofer, streik, brann, lockout).